Co się dzieje w Muzeum Śląska Opolskiego?

Złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek w sprawie jednej z wielu nieprawidłowości, które mają miejsce w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

 

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/MuzeumOpole/photos/

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/MuzeumOpole/photos/

Termin 30 dni na odpowiedź minął, więc ponaglamy Ministerstwo. Tymczasem dyrektorka  Muzeum, pani Monika Ożóg, prowadzi dziwną politykę zatrudniania: udziela pracownicy nagany, doprowadza do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zwalnia ze świadczenia obowiązku pracy, po czym ogłasza konkurs na to stanowisko i zatrudnia… osobę, którą właśnie zwolniła.

Jaka polityka kryje za tymi działaniami? Trudno powiedzieć. Zarząd Województwa nie widzi problemów. Badamy sprawę. Nieprawidłowości jest dużo więcej i dużo poważniejszych – o nich niebawem.

A tymczasem czekamy na odpowiedź Ministerstwa na nasz wniosek o treści:

Dzień dobry,

na podstawie art. 241 KPA wnoszę o podjęcie wobec Muzeum Śląska Opolskiego działań, o którym mowa w w §5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. [Dz.U. Nr 91, poz. 567] :

  1. Jeżeli muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie muzeum, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zażądać od podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, aby ponownie złożył dokumenty wymienione w § 2, a następnie poddać muzeum kontroli komisji kwalifikacyjnej.
  2. Za okoliczności uzasadniające, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie, oraz dające podstawę do zarządzenia kontroli uważa się w szczególności uzyskanie informacji o:

1) przestępstwie popełnionym w muzeum;

2) redukcji zatrudnienia w muzeum powyżej 10%;

3) zmniejszeniu środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum;

4) naruszeniu obowiązujących przepisów prawa lub statutu.

UZASADNIENIE

  1. Zatrudnienie w MŚO na podstawie dostarczonych informacji kształtowało się następująco:

Luty 2019: 56,10 etatu / 59 osób

Marzec 2019: 56,10 etatu /59 osób

Kwiecień 2019: 57,10 etatu /59 osób

Maj 2019: 55,40 etatu /57 osób

Czerwiec 2019: 53,90 etatu /56 osób

Lipiec 2019: 53,40 etatu /55 osób

Sierpień 2019: 48,90 etatu /51 osób

Wrzesień 2019: 46,90 etatu /49 osób

Październik 2019 46,40 etatu /48 osób

Listopad 2019: 46,40 etatu /48 osób

W okresie od lutego do listopada redukcja zatrudnienia w MŚO wyniosła 18,64% i będzie rosła z powodu rozwiązania umów z pracownikami oddziału – Muzeum Czynu Powstańczego.

W roku 2019 do muzeum zostały przyjęte do pracy 2 osoby, jednak nie na miejsce zwolnionych etatów, lecz na nowo powołane stanowiska: starszego asystenta konserwatorskiego oraz grafika, specjalistę od wizerunku.

  1. Naruszenie przepisów prawa:

W MŚO od kilku miesięcy nie ma stałej, całodobowej  bezpośredniej ochrony fizycznej, o której  jest mowa w § 19, pkt.2  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku. Została ona zniesiona decyzją dyrektor M.Ożóg, zwolnienie 4 portierów.

  1. Naruszenie statutu muzeum:

W statucie MŚO: http://bip.mso.opole.pl/download/attachment/818/statut-muzeum-slaska-opolskiego-w-opolu.pdf

W dziale V Statutu  Organizacja Muzeum §12, pkt. 11 – jest oddział pn. Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. Dyrektor M. Ożóg w dniu 13 grudnia 2019r, zamknęła ten oddział do odwołania, jednocześnie zamykając dział przyrody, który mieści się w tym samym budynku. Pod wpływem opinii publicznej i szumu medialnego otworzyła go z dniem 2 stycznia, jednak w bardzo słabej obsadzie pracuje tylko kierownik działu przyrody i pracownik ochrony. Muzeum jest krócej otwarte dla zwiedzających, nie ma osoby, która mogłaby oprowadzić po wystawach MCzP, w związku z czym oddział nie wykonuje swoich statutowych zadań.

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum wniosku.

Alina Czyżewska
Pogotowie Prawne Kultury Niepodległej